Quy chế tuyển dụng là gì? Cách lập quy chế tuyển dụng đúng chuẩn

Mỗi công ty, doanh nghiệp đều có quy chế tuyển dụng riêng. Văn bản này thường được niêm yết công khai, làm căn cứ cho việc tuyển dụng nhân sự. Người làm công tác tuyển dụng cần nắm rõ quy trình tuyển dụng, các bước và cơ sở để đánh giá ứng viên. Hãy cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h tìm hiểu về quy chế tuyển dụng.

Quy chế tuyển dụng là gì?

Đây là một văn bản có tính pháp quy, nêu lên những nguyên tắc, điều kiện, thủ tục, cách tuyển dụng người lao động vào làm việc trong các công ty, tổ chức.

quy chế tuyển dụng
Quy chế tuyển dụng nhân sự nêu rõ quy tắc, điều kiện, thủ tục,… tuyển dụng.

Để soạn thảo quy chế công chức, người làm công tác tuyển dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào biên chế được giao, số lượng, chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức cần tuyển dụng để lập kế hoạch và tiến hành việc tuyển dụng.

Việc tuyển dụng có thể được tiến hành bằng hai cách: xét tuyển hoặc thi tuyển, do hội đồng xét tuyển hoặc hội đồng thi tuyển (dựa trên quy chế thi tuyển công chức), để bảo đảm tính chất khách quan, công bằng. 

Với các công ty, tổ chức ngoài hệ thống nhà nước, quy chế tuyển dụng được soạn thảo nhằm đảm bảo việc tuyển dụng được thực hiện nhất quán, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng.

quy chế tuyển dụng
Quy tắc càng minh bạch, rõ ràng, doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội thu hút ứng viên.

Mẫu quy chế tuyển dụng nhân sự

Mẫu quy chế tuyển dụng viên chức, công chức, người lao động,… thường bao gồm (1) Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng và (2) Quy chế tuyển dụng lao động ban hành kèm theo quyết định.

Mẫu Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng

CÔNG TY […]
Số: …/QĐ-GĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
……………, ngày…..tháng…… năm ……

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN DỤNG

 GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………..

 • Căn cứ Bộ luật lao động số 5/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………;
 •  Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc/ Tổng Giám Đốc Công ty;

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành quy chế tuyển dụng lao động của Công ty ……….. (sau đây là gọi tắt là “Công ty”) (bản quy chế chi tiết kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …….

 Điều 3. Các phòng, ban, bộ phận, đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Lưu VT (3b);
THAY MẶT CÔNG TY
Giám Đốc

(Ký tên và đóng dấu)
quy chế tuyển dụng
Quy chế tuyển dụng là căn cứ pháp lý cho mọi hoạt động tuyển dụng trong công ty.

Xem thêm: Các phương pháp tuyển dụng thu hút ứng viên mùa cao điểm mà HR cần biết ngay!

Mẫu quy chế tuyển dụng nhân sự

QUY CHẾ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
CÔNG TY […]

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-GĐ ngày .. tháng … năm … của Công ty ………………..)

[Nội dung của quy chế tuyển dụng]

Nội dung của quy chế bao gồm những phần nào?

Như đã nói ở trên việc lập quy chế nhằm bảo công tác tuyển dụng được thực hiện nhất quán, công bằng trong toàn bộ doanh nghiệp. Mẫu của mỗi công ty là khác nhau, nhưng cần đảm bảo các nội dung chính sau:

quy chế tuyển dụng
Mỗi loại hình công việc cần có mẫu riêng.

Những quy định chung

 • Phạm vi áp dụng: Mẫu quy chế tuyển dụng nhân sự này được áp dụng cho ai. Ví dụ như nhân viên hợp đồng, nhân viên chính thức, các chuyên gia,… đang làm việc tại công ty.
 • Mục đích, yêu cầu chung của công tác tuyển dụng: Việc tuyển dụng phải được thực hiện công khai, minh bạch; do ban giám đốc quyết định; người ứng tuyển phải đảm bảo sức khỏe, trình độ chuyên môn nghiệp vụ,…
 • Đối tượng tuyển dụng: Ví dụ như lao động hợp đồng từ 3 tháng trở lên.
 • Đối tượng không áp dụng quy chế tuyển dụng này. Ví dụ: lao động phổ thông, thời vụ hợp đồng dưới 3 tháng, thành viên Hội đồng quản trị,..
quy chế tuyển dụng
Cần xác định rõ vai trò ai là người có quyền ra quyết định trong quy chế tuyển dụng.

Quy định cụ thể về việc tuyển dụng

 • Thời gian và hình thức tuyển dụng: Định kỳ hàng năm hoặc theo nhu cầu thực tế.
 • Điều kiện và hồ sơ ứng tuyển Độ tuổi, các loại giấy tờ, trình độ chuyên môn, sức khỏe,..
 • Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển hay xét tuyển? Có thành lập Hội đồng tuyển dụng không? Bao gồm các phòng ban nào?
 • Ai là người có thẩm quyền quyết định kết quả tuyển dụng?

Quy định về thử việc và ký kết hợp đồng.

 • Thời gian thử việc
 • Mức lương thử việc.

Xem thêm: Hợp đồng thử việc là gì? Lương trong hợp đồng thử việc được tính như thế nào?

quy chế tuyển dụng
Các chính sách thăng tiến, lương thưởng cũng được bao gồm trong quy chế tuyển dụng.

Các quy định về ký kết hợp đồng lao động.

 • Quy trình bố trí công việc, quy trình đào tạo nhân sự mới.
 • Trách nhiệm của người lao động trong quá trình thử việc và làm việc.
 • Quyền lợi của người lao động.
 • Lộ trình thăng tiến, tăng lương,…

Quy định về điều động và chấm dứt hợp đồng

 • Ai có quyền điều động nhân sự.
 • Các chế độ chính sách đi kèm với lao động khi được điều động, thuyên chuyển sang vị trí làm việc mới.
 • Quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt hợp đồng.
 • Quy trình, chính sách, chế độ khi thôi việc.
quy chế tuyển dụng
Trách nhiệm và quyền lợi của người lao động là một phần quan trọng trong quy chế

Các quy định về bổ sung hồ sơ nhân sự.

Bên cạnh đó, tuyển dụng nhân sự còn có thể bao gồm các điều khoản quy định về việc luân chuyển cán bộ quản lý; việc cử nhân sự đi học nâng cao tay nghề, các chương trình đào tạo nội bộ…

Cuối cùng, mẫu của doanh nghiệp phải ghi rõ ai là người tổ chức thực hiện; trách nhiệm cụ thể của từng phòng ban trong công ty liên quan tới hoạt động tuyển dụng.

Quy trình 6 bước tuyển dụng nhân sự

Việc soạn thảo như trên nhằm làm rõ quy trình tuyển dụng trong công ty. Tùy theo quy mô và mô hình hoạt động, mỗi một công ty có mẫu quy chế, quy trình tuyển dụng khác nhau. Nhưng nhìn chung, quy chế của công ty càng được soạn thảo rõ ràng, chuyên nghiệp, được niêm yết công khai, minh bạch.

Thông thường, quy trình tuyển dụng nhân sự của một doanh nghiệp gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Chuẩn bị kế hoạch tuyển dụng.

Các thông tin quan trọng như thời gian tuyển dụng, yêu cầu, thông báo tuyển dụng cần những gì, mô tả công việc,… cũng phải cần chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết. 

Bước 2: Thông báo tuyển dụng.

Sau khi đã hoàn tất các việc chuẩn bị, bạn cần thông báo tuyển dụng. Thông báo nên ngắn gọn, súc tích nhưng phải đủ những nội dung cơ bản. Bạn nên lựa chọn đăng tải thông tin tuyển dụng lên những kênh phù hợp, nhắm đúng mục tiêu đến các ứng viên tiềm năng.

Bước 3: Tiếp nhận và chọn lọc hồ sơ ứng viên.

Việc thu nhận và chọn lọc hồ sơ ứng viên vô cùng quan trọng. Bạn nên căn cứ vào các yêu cầu của công việc, để chọn ra một lượng hồ sơ phù hợp. Khâu này phải minh bạch, công bằng, đảm bảo quyền lợi của mọi ứng viên. Các vấn đề về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe,… của ứng viên cũng được nêu rõ trong mẫu quy chế công ty.

Bước 4: Phỏng vấn và kiểm tra kỹ năng

Sau bước lọc hồ sơ, người tuyển dụng lên lịch phỏng vấn và liên hệ với các ứng viên được chọn, để xem xét, đánh giá lại khả năng. Trong quy trình này, người tuyển dụng sẽ đặt những câu hỏi nhằm khai thác năng lực, tiềm năng và kĩ năng của các ứng viên. Doanh nghiệp cũng có thể thực hiện các bài kiểm tra nghiệp vụ kỹ năng với các công việc phức tạp. Ngoài ra, trong buổi phỏng vấn, các ứng viên sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về lương, chế độ làm việc, quyền lợi, phúc lợi,…

Bước 5: Thử việc

Sau khi qua vòng lựa chọn và phỏng vấn, các ứng viên sẽ được nhận vào thử việc. 

Bước 6: Quyết định tuyển dụng

Sau một thời gian thử việc, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá và ký hợp đồng chính thức với ứng viên đạt yêu cầu. Họ sẽ trở thành nhân viên công ty. Người tuyển dụng cần phải giải đáp những thắc mắc của nhân viên mới về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành xong các công đoạn, cần có một cuộc họp để đánh giá lại toàn bộ quá trình tuyển dụng. Xem thử có gì cần thay đổi, bổ sung trong quy trình tuyển dụng hay không.

quy chế tuyển dụng
Tuyển được nhân sự phù hợp giúp doanh nghiệp phát triển.

Những điều khoản trong mẫu của doanh nghiệp được biên soạn dựa trên các bước tuyển dụng thực tế. Văn bản này cũng bao hàm các tiêu chuẩn, căn cứ, hướng dẫn để tuyển dụng nhân viên phù hợp. Việc lập quy chế càng chính xác, rõ ràng, cụ thể, công việc tuyển dụng sau này càng nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Rất nhiều thông tin việc làm hấp dẫn đang được cập nhật mỗi ngày tại Việc Làm 24h, thường xuyên theo dõi website để không bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp tốt nhé!

Xem thêm: Mất sổ bảo hiểm xã hội phải làm sao? Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ nhanh nhất 

Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục